Thursday, July 23, 2009

Sensei Ohoi Yushin Kuniyoshi

A lifetime of sound contemplation--Sensei Ohoi-san, Friend Of Mori-san