Sunday, November 30, 2014

Friday, November 14, 2014

Taizan Honkyoku

許 Hirayurushi
1. 一二三調 Hifumi Cho
2. 鉢返曲 Hachigaeshi no Kyoku

3. 瀧落曲 Takiochi no Kyoku
4. 山谷曲 Sanya no Kyoku
5. 九州鈴慕 Kyushu Reibo
6. 志図曲 Shizu no Kyoku
7. 善哉曲 Yoshiya no Kyoku
8. 奥州流 Ohshu Nagashi

初伝 Shoden
9. 秋田曲 Akita no Kyoku
10. 門開曲 Monbiraki no Kyoku
11. 轉菅掻 Koro Sugagaki
12. 吾妻曲 Azuma no Kyoku

中伝 Chuden
13. 戀慕流 Renbo Nagashi
14. 深夜曲 Shinya no Kyoku
15. 巣鶴 Sokaku
16. 雲井曲 Kumoi no Kyoku

奥伝 Okuden
17. 鹿遠音 Shika no Tone
18. 鶴巣籠 Tsuru no Sugomori
19. 榮獅子 Sakae Jishi

別伝 Betsuden
20. 陸奥鈴慕 Mutsu Reibo
21. 打皷曲 Dako no Kyoku
22. 筑紫鈴慕 Chikushi Reibo
23. 鳳叫虚空 Houkyo Koku
24. 龍吟虚空 Ryugin Koku
25. 虎嘯虚空 Koshou Koku
26. 鳳鐸 Houtaku
27. 阿字曲 Aji no Kyoku
28. 曙調 Akebono Shirabe
29. 大和調子 Yamato Choshi

皆伝 Kaiden
30. 調子 Choshi
31. 虚空 (秘曲)Koku
32. 虚鈴 (秘曲) Kyorei
33. 霧海じ(秘曲) Mukaiji

Sunday, November 2, 2014

As Old and Soft as Moss

the Breath                                the Sound