Saturday, January 30, 2016

Zen Lineage from Bodhidharma to Kyochiku Zenshi
From the 1966 classic Zen Dust

Kyochiku Zenshi at the Myoanji Altar