Thursday, May 5, 2011

Higuchi Taizan's Shakuhachi

MAN

MOUNTAINHiguchi Taizan Hanko


    TOU       FUKU                          MYO          AN                              TAIZAN

Inscription branded into the back of Taizan's shakuhachi.  Tou Fuku is an area around Myoan-ji.

This 1.9 I Shaku Kyu Sun was Higuchi Taizan's favored shakuhachi.  Ownership was transmitted as follows:
1) Higuchi Taizan
2) Miyagawa Nyozan
3) Mishima Jyosui
4) Current owner discretion on request.